NÕUKOGU ESIMEES

  • Veiko Veiert

NÕUKOGU LIIKMED

  • Urve Kingumets
  • Pille Sepp
  • Priit Hummel
  • Margus Punane
  • Riina Tamberg
  • Simo Atso

Rahvamaja nõukogu

Rahvamaja sisulise ja organisatoorse töö paremaks korraldamiseks moodustatakse
rahvamaja juurde seitsmeliikmeline nõuandev organ nõukogu. Rahvamaja nõukogusse
kuuluvad kaks Haljala Gümnaasiumi esindajat (neist üks õpilasomavalitsuse esindaja),
Aaspere piirkonna ja Essu / Varangu piirkonna esindaja, kaks vallavolikogu esindajat ja vallavalitsuse esindaja. Nõukogu koosseisu kinnitab kolmeks aastaks vallavalitsus.
Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhatab nõukogu koosolekuid.
Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
Nõukogu kinnitab rahvamaja perspektiivsed töösuunad; kooskõlastab juhataja koostatud eelarve projekti ja tööplaani;
kuulab kord aastas ära juhataja sisulise ja eelarvelise aruande; teeb vajadusel ettepanekuid vallavalitsusele ja juhatajale Haljala Rahvamaja töö
parandamiseks või arenguks; teeb vajadusel ettepanekuid põhimääruse muutmiseks;
osaleb Haljala Rahvamaja arengukava koostamisel ning annab sellele
kooskõlastuse; osaleb Haljala Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni töös
Nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees või rahvamaja juhataja vastavalt vajadusele;
Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest.
Nõukogu otsused tehakse poolthäälteenamusega;
Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu esimees esitab protokollid juhatajale, kes korraldab vastavalt asjaajamise korrale materjalide säilitamise ja arhiivi üleandmise;
Nõukogu koosolekutest võtab vajadusel osa juhataja.
Nõukogu otsuste elluviimise eest vastutab juhataja.